Brodawka nerek jest niszą dla komórek macierzystych nerki dorosłych ad

BrdU jest włączany do DNA podczas fazy S cyklu komórkowego, ale w czasie łańcucha, dalsza synteza DNA w nieobecności otaczającego BrdU coraz bardziej rozcieńcza znacznik w komórkach potomnych. Stąd intensywność etykiety w jądrze komórkowym jest wskaźnikiem liczby podziałów komórkowych, które wystąpiły od czasu podania BrdU, przy czym najjaśniejsze komórki to te z najniższą liczbą podziałów. Do wykrycia komórek znakowanych BrdU użyto mikroskopii immunofluorescencyjnej. Standardowe odcinki nerki o grubości 5 .m bardzo rzadko zawierały jakiekolwiek komórki pozytywne dla BrdU, z wyjątkiem brodawki nerkowej, gdzie wykryto niektóre komórki (nie pokazano), ale bardziej szczegółowe badanie komórek zatrzymujących znacznik było możliwe na odcinkach 100. m w grubości. Nerki czterech niezależnych miotów 2- do 10-miesięcznych szczurów wykazały podobne wyniki, a reprezentatywne przykłady przedstawiono na Figurach i 2. Figura pokazuje przekroje różnych regionów pojedynczej nerki barwionej na BrdU (FITC fluorescynian) i kolagen IV (rodamina). Przytłaczająca większość miąższu nerki nie miała komórek pozytywnych dla BrdU. W korze nerki znajdowały się pewne rozproszone komórki BrdU-dodatnie, z których większość była obecna w regionie podtorebkowym (Figura 1A). Podczas gdy większość kłębuszków nie miała komórek BrdU-dodatnich (Figura 2A), niektóre kłębuszki zawierały kilka komórek zatrzymujących BrdU (Figury 1B i 2B). Bardzo rzadkie były komórki BrdU-dodatnie w kanalikach korowych. Rdzeń nerkowy zawierał niezwykle rzadkie komórki BrdU-dodatnie (ryc. 1C i 2C). W wyraźnym przeciwieństwie do reszty nerki, duża liczba komórek zatrzymujących BrdU była obecna w brodawki nerkowej (Figury 1D i 2, Dł F). Figura 2E pokazuje, że sygnał fluorescencyjny emitowany przez komórki zatrzymujące BrdU w brodawki był heterogenny, z najwyższym natężeniem umiejscowionym w zewnętrznej części brodawki, a Figura 2F pokazuje, że w brodawkowatym regionie najbliższym przestrzeni moczowej, BrdU- komórki zatrzymujące wykryto nawet w 5. m przekrojach. Figura 1BrdU – komórki zatrzymujące w nerce dorosłej. Widoki kompozytowe o grubości 100 urn w nerkach od 2-miesięcznego szczura, uzyskane za pomocą mikroskopii konfokalnej z 2-milimetrowymi przekrojami optycznymi. (A) Kora zewnętrzna, przedstawiająca kilka rozproszonych komórek zatrzymujących BrdU z okazjonalnym agregatem komórek. (B) Kora pośrednia, pokazująca kłębuszek z komórkami BrdU-dodatnimi. (C) Medulla z bardzo rzadkimi komórkami BrdU-dodatnimi. (D) Papilla z licznymi komórkami utrzymującymi BrdU. Kolorowe etykiety wskazują na wybarwienie fluoresceiną FITC (zielona) i rodaminą (czerwoną), jak opisano w Wynikach. Skalowane pręty: 50 .m. Figura 2BrdU-zatrzymujące komórki w dorosłej nerce. (A_F) Widoki kompozytowe uzyskane przez mikroskopię konfokalną z 1-. M przekrojami optycznymi, o ile nie wskazano inaczej (E i F). (A) Widok złożony 20 .m grubości kory nerki od 3-miesięcznego szczura bez komórek BrdU-dodatnich. g, kłębuszek. (B) Widok kompozytowy 10 .m grubości kłębuszka od 2-miesięcznego szczura z pojedynczą komórką zatrzymującą BrdU w kłębku kłębuszkowym. (C) Widok złożony 20 .m na grubość rdzenia nerki od 2-miesięcznego szczura z pojedynczą komórką zatrzymującą BrdU. (D) Widok złożony 20 .m grubości brodawki nerkowej od 2-miesięcznego szczura wykazującego liczne komórki BrdU-dodatnie. Strzały, komórki śródmiąższowe; groty strzałek, komórki cylindryczne. (E) Sekcja 100 .m grubości brodawki nerkowej od 3-miesięcznego szczura wykazującego więcej sygnału fluorescencyjnego (tj. BrdU) w zewnętrznych częściach brodawki. (F) Sekcja 5 .m grubości brodawki nerkowej od 5-miesięcznego szczura. (G) Widok złożony 20 .m grubości kanalików brodawkowych nerki od 4-miesięcznego szczura wykazujący, że niektóre z komórek zatrzymujących BrdU są komórkami nabłonka kanalików wyrażającymi ZO-1 w ich ciasnych złączach. (H) Widok złożony 10 .m grubości rdzenia nerki od 3-miesięcznego szczura pokazującego pojedynczą śródmiąższową komórkę utrzymującą BrdU otoczoną kolagenem IV. (I) Widok złożony 20 .m grubości brodawki nerkowej od 4-miesięcznego szczura pokazującego komórki zachowujące BrdU w ścisłym związku z komórkami śródbłonka. Skalowane pręty: 50 .m. Szczegółowe badania brodawkowych komórek brodawkowych BrdU pokazały, że były one głównie zlokalizowane w śródmiąższu (figura 2D, strzałki), ale, co ciekawe, niektóre z nich również były komórkami nabłonka rurkowego (figura 2D, groty strzałek). Te komórki zachowujące BrdU pokryto kosztami przeciwciał ZO-1, markera dla szczelnych połączeń nabłonka; Figura 2G przedstawia kanalik brodawkowaty z komórkami nabłonkowymi utrzymującymi BrdU. Większość komórek śródmiąższowych utrzymujących BrdU otoczono macierzą kolagenu IV (Figura 2H). Na koniec, biorąc pod uwagę, że brodawki są bogato unaczynione, a komórki macierzyste swoiste wobec narządu zostały znalezione w ścisłym związku z naczyniami krwionośnymi (11), zbadaliśmy zależność komórek zatrzymujących BrdU z komórkami śródbłonka
[patrz też: bytovia hpu pl, rezonans magnetyczny puławy, ubezpieczenia zdrowotne prywatne ]
[przypisy: jak radzić sobie po rozstaniu, bytovia hpu, bytovia hpu pl ]
[przypisy: jak radzić sobie po rozstaniu, bytovia hpu, bytovia hpu pl ]